Παράταση προβλέπεται να δοθεί στη διάρκεια ισχύος του νόμου 4495/2017, περί ρύθμισης αυθαιρέτων, του οποίου η διάρκεια προβλεπόταν να εκπνεύσει στις 8 Νοεμβρίου 2019. Η ανάγκη ωστόσο ύπαρξης ενός νόμου που θα αντιμετωπίζει τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών που διαπιστώνονται σε ακίνητα, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία συμβολαιογραφικών πράξεων, απαιτεί την επέκταση της ισχύος του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, τουλάχιστον έως ότου παρουσιαστεί κάποιο επόμενο μόνιμο πλαίσιο που θα διέπει τις τακτοποιήσεις των ακινήτων. Προκειμένου να μην υπάρξει λοιπόν κενό νόμου, προτάθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό, από τα επιστημονικά όργανα των μηχανικών αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων ομάδων, να δοθεί παράταση γέφυρα μεταξύ του παρόντος πλαισίου και του επόμενο.