Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών, τόσο για τα κοινά οικοδομικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και για τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά τεχνικά έργα. Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε μελέτες που αφορούν:

 

Μεταλλικές κατασκευές: Μελέτες νέων κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων από σκελετό δομικού χάλυβα, με χρήση οποιασδήποτε πρότυπης διατομής (IPE, HEA, HEB κλπ). Στις κατασκευές αυτές περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά πατάρια, τα οποία αλληλεπιδρούν με υφιστάμενο ή νέο φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματο.

 

Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία: Μελέτες κτιρίων από λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή, είτε άοπλη, είτε ενισχυόμενη ή διαζωματική. Στις μελέτες αυτές γίνεται ανάλυση της τοιχοποιίας αλλά και των δαπέδων τους είτε αυτά είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε από ξύλινη κατασκεή. Στις μελέτες γίνεται πλήρης εφαρμογή όλων των διατάξεων του Ευρωκώδικα 6 που αφορά τα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

 

Ξύλινες κατασκευές: Μελέτες που αφορούν ξύλινες στέγες, ή δάπεδα, είτε ειδικότερες κατασκευές από δομική ξυλεία. Στις μελέτες εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Ευρωκώδικα 5 που αφορά τις ξύνικες κατασκευές.

 

Έλεγχοι υφιστάμενων κτιρίων και ενισχύσεις: Μελέτες ελέγχου επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών σύμφωνα είτε σύμφωνα με τους Κανονισμούς κατασκευής του κτιρίου, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του πλέον πρόσφατου κανονισμού επεμβάσεων και ενισχύσεων κατασκευών ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. Οι μελέτες μπορούν να γίνουν με χρήση ελαστικών ή ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης, όπως είναι η ανάλυση Pushover. Τα αποτελέσματα των μελετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετέπειτα ενίσχυση των κτιρίων, είτε για την εκπόνηση των μελετών στατικής επάρκειας που απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις ρύθμισης αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.